۶۲۰,۰۰۰تومان

1 در انبار

دسته:

مدل لپ تاپ های سازگار

 • سری Compaq Presario CQ32
  Presario CQ32سری Compaq Presario CQ42
  Presario CQ42
  Presario CQ42-136TU

  سری Compaq Presario CQ43
  Presario CQ43

  سری Compaq Presario CQ56
  Presario CQ56
  Presario CQ56-100
  Presario CQ56-100SG
  Presario CQ56-102EG
  Presario CQ56-102SA
  Presario CQ56-102SG
  Presario CQ56-103EG
  Presario CQ56-106SA
  Presario CQ56-107SA
  Presario CQ56-111SG
  Presario CQ56-113SA
  Presario CQ56-115DX
  Presario CQ56-131SF
  Presario CQ56-132SF
  Presario CQ56-133EF
  Presario CQ56-133SF
  Presario CQ56-134EF
  Presario CQ56-134SF
  Presario CQ56-135SF
  Presario CQ56-142SF
  Presario CQ56-148SF

  سری Compaq Presario CQ57
  Presario CQ57

  سری Compaq Presario CQ58
  Presario CQ58

  سری Compaq Presario CQ62
  Presario CQ62
  Presario CQ62-220SA
  Presario CQ62-220US
  Presario CQ62-a10SA
  Presario CQ62-a10SD
  Presario CQ62-a10SO
  Presario CQ62-a36SF

  سری Compaq Presario CQ72
  Presario CQ72

  سری HP 250 G1
  250 G1 (H6Q77EA)
  250 G1 (H6Q81EA)
  255 G1 (E1R29AA)
  255 G1 (E1R29AAR)
  255 G1 (E2B54UT)
  255 G1 (E2F68EC)
  255 G1 (E2F70EC)
  255 G1 (E2F80EC)
  255 G1 (E2G14EC)
  255 G1 (E3R41UP)
  255 G1 (E3U62UT)
  255 G1 (E3U63UT)
  255 G1 (E3U64UA)
  255 G1 (E3U69UT)
  255 G1 (E3V08LT)
  255 G1 (E3V39UT)
  255 G1 (E8L59UP)
  255 G1 (F0X41ES)
  255 G1 (F0X43ES)
  255 G1 (F0X56ES)
  255 G1 (F0X65ES)
  255 G1 (F0X66ES)
  255 G1 (F0X79ES)
  255 G1 (F0X87ES)
  255 G1 (F0X90EA)
  255 G1 (F0X92EA)
  255 G1 (F0Y31ES)
  255 G1 (F0Z89ES)
  255 G1 (F2P86UT)
  255 G1 (F2P87UT)
  255 G1 (F2P88UA)
  255 G1 (F2R83LP)
  255 G1 (F7X68ES)
  255 G1 (F7X76ES)
  255 G1 (F7Y17ES)
  255 G1 (H0V10EA)
  255 G1 (H0V10EAR)
  255 G1 (H0V19EA)
  255 G1 (H0V19EAR)
  255 G1 (H0V20EA)
  255 G1 (H0V20EAR)
  255 G1 (H0V21EA)
  255 G1 (H0V21EAR)
  255 G1 (H0V22EA)
  255 G1 (H0V22EAR)
  255 G1 (H0V23EA)
  255 G1 (H0W03EA)
  255 G1 (H0W03EAR)
  255 G1 (H0W17EA)
  255 G1 (H0W17EAR)
  255 G1 (H0W73EA)
  255 G1 (H0W73EAR)
  255 G1 (H0W74EA)
  255 G1 (H6E06EA)
  255 G1 (H6E06EAR)
  255 G1 (H6E07EA)
  255 G1 (H6E07EAR)
  255 G1 (H6E08EA)
  255 G1 (H6E08EAR)
  255 G1 (H6E09EA)
  255 G1 (H6E09EAR)
  255 G1 (H6E10EA)
  255 G1 (H6E11EA)
  255 G1 (H6E11EAR)
  255 G1 (H6P59EA)
  255 G1 (H6P59EAR)
  255 G1 (H6P80EA)
  255 G1 (H6Q14ES)
  255 G1 (H6Q17EA)
  255 G1 (H6Q68EA)
  255 G1 (H6Q85EA)
  255 G1 (H6Q93ES)
  255 G1 (H6R05ES)
  255 G1 (H6R11EA)
  255 G1 (H6R12EA)
  255 G1 (H6R13EA)
  255 G1 (H6R16EA)
  255 G1 (H6R17EA)
  255 G1 (H6R18EA)
  255 G1 (H6R19EA)
  255 G1 (H6R20EA)
  255 G1 (H6R21EA)
  255 G1 (H6R22EA)
  255 G1 (H6R23EA)
  255 G1 (H6R24EA)
  255 G1 (H6R25EA)
  255 G1 (H6R26EA)

  سری HP 400
  430
  431
  435
  450
  455

  سری HP 600
  630
  631
  635
  636
  650
  655

  سری HP Envy 15-17
  Envy 15-1100
  Envy 17-1000
  Envy 17-1013tx
  Envy 17-1050ea
  Envy 17-1100
  Envy 17-1190ea
  Envy 17-1200
  Envy 17-2000
  Envy 17-2000ef
  Envy 17-2001eg
  Envy 17-2070nr
  Envy 17-2100
  Envy 17-2200

  سری HP G32
  G32

  سری HP G42
  G42
  G42-100
  G42-303DX
  G42-352TX
  G42-361TX
  G42-372TX
  G42-388TX
  G42-398TX
  G42t

  سری HP G56
  G56
  G56-100SA
  G56-105SA
  G56-106EA
  G56-106SA
  G56-107SA
  G56-108SA
  G56-130SA

  سری HP G62
  G62
  G62-100
  G62-104SA
  G62-105SA
  G62-106SA
  G62-107SA
  G62-110ED
  G62-110EO
  G62-110SA
  G62-110SS
  G62-112EE
  G62-112SO
  G62-113SO
  G62-120EG
  G62-120EL
  G62-120SL
  G62-120SS
  G62-120SW
  G62-125EK
  G62-130SL
  G62-140EL
  G62-140ES
  G62-140SF
  G62-140SS
  G62-144DX
  G62-149WM
  G62-150SF
  G62-150SL
  G62-165SL
  G62-400
  G62-450SA
  G62-451SA
  G62-452SA
  G62-456TU
  G62-a00
  G62-a01SA
  G62-a02SA
  G62-a03SA
  G62-a04SA
  G62-a11SE
  G62-a12SA
  G62-a13SA
  G62-a13SE
  G62-a14SA
  G62-a15EO
  G62-a15SA
  G62-a16SA
  G62-a17SA
  G62-a18SA
  G62-a19SA
  G62-a21SA
  G62-a26SA
  G62-a27SA
  G62-a28SA
  G62-a29SA
  G62-a30SA
  G62-a40SA
  G62-a44SA
  G62-a50SG
  G62-a60SA
  G62-b00SA
  G62-b09SA
  G62-b10SA
  G62-b11SA
  G62-b12SA
  G62-b13EA
  G62-b13SA
  G62-b15SA
  G62-b16EA
  G62-b17SA
  G62-b18SA
  G62-b20SA
  G62-b21SA
  G62-b23SA
  G62-b24SA
  G62-b25SA
  G62-b27EA
  G62-b27SA
  G62t

  سری HP G72
  G72
  G72-100
  G72-101SA
  G72-102SA
  G72-105SA
  G72-110SA
  G72-110SD
  G72-120EG
  G72-130ED
  G72-130SF
  G72-150EF
  G72-a10SA
  G72-a20SA
  G72-b01SA
  G72-b02SA
  G72-b10SA
  G72-b15SA
  G72-b20SA
  G72t

  سری HP Pavilion dm4-1000
  Pavilion dm4-1000
  Pavilion dm4-1050ea
  Pavilion dm4-1060sf
  Pavilion dm4-1060us
  Pavilion dm4-1063cl
  Pavilion dm4-1070sf
  Pavilion dm4-1100
  Pavilion dm4-1100sa
  Pavilion dm4-1101ea
  Pavilion dm4-1140sa
  Pavilion dm4-1150ea
  Pavilion dm4-1160us
  Pavilion dm4-1162sf
  Pavilion dm4-1165dx
  Pavilion dm4-1180sf
  Pavilion dm4-1200
  Pavilion dm4-1265dx
  Pavilion dm4-1300
  Pavilion dm4-1301sg
  Pavilion dm4-1360sf
  Pavilion dm4-2000
  Pavilion dm4-2100
  Pavilion dm4-3000
  Pavilion dm4-3100
  Pavilion dm4t

  سری HP Pavilion dv3
  Pavilion dv3-2200
  Pavilion dv3-4000
  Pavilion dv3-4050ea
  Pavilion dv3-4100
  Pavilion dv3-4100sa
  Pavilion dv3-4200
  Pavilion dv3-4300

  سری HP Pavilion dv4
  Pavilion dv4-4000
  Pavilion dv4-4100

  سری HP Pavilion dv5
  Pavilion dv5-2000
  Pavilion dv5-2034la
  Pavilion dv5-2045la
  Pavilion dv5-2100
  Pavilion dv5-2134us
  Pavilion dv5-2200
  Pavilion dv5-3000

  سری HP Pavilion dv6
  Pavilion dv6-3000
  Pavilion dv6-3032TX
  Pavilion dv6-3040sa
  Pavilion dv6-3060sa
  Pavilion dv6-3065ea
  Pavilion dv6-3085ea
  Pavilion dv6-3089la
  Pavilion dv6-3100
  Pavilion dv6-3111sa
  Pavilion dv6-3112sa
  Pavilion dv6-3118sa
  Pavilion dv6-3120sa
  Pavilion dv6-3123sa
  Pavilion dv6-3125sa
  Pavilion dv6-3140sa
  Pavilion dv6-3150sa
  Pavilion dv6-3163eo
  Pavilion dv6-3200
  Pavilion dv6-3300
  Pavilion dv6-3300sg
  Pavilion dv6-3350ef
  Pavilion dv6-3351ef
  Pavilion dv6-3351sf
  Pavilion dv6-3355sf
  Pavilion dv6-3362sf
  Pavilion dv6-4000
  Pavilion dv6-6000
  Pavilion dv6-6008eg
  Pavilion dv6-6051sf
  Pavilion dv6-6091nr
  Pavilion dv6-6100
  Pavilion dv6-6b00
  Pavilion dv6-6c00

  سری HP Pavilion dv7
  Pavilion dv7-4000
  Pavilion dv7-4020sa
  Pavilion dv7-4040sa
  Pavilion dv7-4050ea
  Pavilion dv7-4100
  Pavilion dv7-4142eo
  Pavilion dv7-4150ea
  Pavilion dv7-4180ea
  Pavilion dv7-4200
  Pavilion dv7-4300
  Pavilion dv7-5000
  Pavilion dv7-6000
  Pavilion dv7-6001sg
  Pavilion dv7-6007sg
  Pavilion dv7-6008sg
  Pavilion dv7-6011sg
  Pavilion dv7-6012sg
  Pavilion dv7-6013eg
  Pavilion dv7-6025eg
  Pavilion dv7-6090sf
  Pavilion dv7-6097ef
  Pavilion dv7-6100
  Pavilion dv7-6b00
  Pavilion dv7-6c00

  سری HP Pavilion g4
  Pavilion g4-1000
  Pavilion g4-1100
  Pavilion g4-1200
  Pavilion g4-1300
  Pavilion g4-1400
  Pavilion g4-2000
  Pavilion g4-2100
  Pavilion g4-2200
  Pavilion g4-2300

  سری HP Pavilion g6
  Pavilion g6-1000
  Pavilion g6-1025sf
  Pavilion g6-1046ef
  Pavilion g6-1100
  Pavilion g6-1200
  Pavilion g6-1300
  Pavilion g6-1a00
  Pavilion g6-1b00
  Pavilion g6-1c00
  Pavilion g6-1d00
  Pavilion g6-2000
  Pavilion g6-2100
  Pavilion g6-2129so
  Pavilion g6-2200
  Pavilion g6-2300

  سری HP Pavilion g7
  Pavilion g7-1000
  Pavilion g7-1000eg
  Pavilion g7-1000sa
  Pavilion g7-1002sg
  Pavilion g7-1024eg
  Pavilion g7-1025eg
  Pavilion g7-1030sf
  Pavilion g7-1033eg
  Pavilion g7-1033sg
  Pavilion g7-1040sf
  Pavilion g7-1045ef
  Pavilion g7-1045sf
  Pavilion g7-1051ef
  Pavilion g7-1051sf
  Pavilion g7-1053sf
  Pavilion g7-1100
  Pavilion g7-1200
  Pavilion g7-1300
  Pavilion g7-2000
  Pavilion g7-2100
  Pavilion g7-2200
  Pavilion g7-2300

  Compaq 435
  Compaq 436

پارت نامبر های سازگار

 • HP 586006-241
  HP 586006-321
  HP 586006-541
  HP 586007-121
  HP 586007-141
  HP 586007-541
  HP 586028-321
  HP 593550-001
  HP 593553-001
  HP 593554-001
  HP 593562-001
  HP 593662-001
  HP 636631-001
  HP HSTNN-CB0W
  HP HSTNN-CB0X
  HP HSTNN-DB0W
  HP HSTNN-DB0X
  HP HSTNN-F01C
  HP HSTNN-F02C
  HP HSTNN-I78C
  HP HSTNN-I79C
  HP HSTNN-I81C
  HP HSTNN-I83C
  HP HSTNN-I84C
  HP HSTNN-IB0N
  HP HSTNN-IB0X
  HP HSTNN-IB1E
  HP HSTNN-LB0W
  HP HSTNN -OB0X
  HP HSTNN-OB0Y
  HP HSTNN-Q47C
  HP HSTNN-Q48C
  HP HSTNN-Q49C
  HP HSTNN-Q50C
  HP HSTNN-Q51C
  HP HSTNN-Q60C
  HP HSTNN-Q61C
  HP HSTNN-Q62C
  HP HSTNN-Q63C
  HP HSTNN-Q64C
  HP HSTNN-UB0W
  HP HSTNN-YB0X
  HP MU06
  HP MU09
  HP WD548AA
  HP WD549AA
مدل لپ تاپ های سازگار

سری Compaq Presario CQ32
Presario CQ32

سری Compaq Presario CQ42
Presario CQ42
Presario CQ42-136TU

سری Compaq Presario CQ43
Presario CQ43

سری Compaq Presario CQ56
Presario CQ56
Presario CQ56-100
Presario CQ56-100SG
Presario CQ56-102EG
Presario CQ56-102SA
Presario CQ56-102SG
Presario CQ56-103EG
Presario CQ56-106SA
Presario CQ56-107SA
Presario CQ56-111SG
Presario CQ56-113SA
Presario CQ56-115DX
Presario CQ56-131SF
Presario CQ56-132SF
Presario CQ56-133EF
Presario CQ56-133SF
Presario CQ56-134EF
Presario CQ56-134SF
Presario CQ56-135SF
Presario CQ56-142SF
Presario CQ56-148SF

سری Compaq Presario CQ57
Presario CQ57

سری Compaq Presario CQ58
Presario CQ58

سری Compaq Presario CQ62
Presario CQ62
Presario CQ62-220SA
Presario CQ62-220US
Presario CQ62-a10SA
Presario CQ62-a10SD
Presario CQ62-a10SO
Presario CQ62-a36SF

سری Compaq Presario CQ72
Presario CQ72

سری HP 250 G1
250 G1 (H6Q77EA)
250 G1 (H6Q81EA)
255 G1 (E1R29AA)
255 G1 (E1R29AAR)
255 G1 (E2B54UT)
255 G1 (E2F68EC)
255 G1 (E2F70EC)
255 G1 (E2F80EC)
255 G1 (E2G14EC)
255 G1 (E3R41UP)
255 G1 (E3U62UT)
255 G1 (E3U63UT)
255 G1 (E3U64UA)
255 G1 (E3U69UT)
255 G1 (E3V08LT)
255 G1 (E3V39UT)
255 G1 (E8L59UP)
255 G1 (F0X41ES)
255 G1 (F0X43ES)
255 G1 (F0X56ES)
255 G1 (F0X65ES)
255 G1 (F0X66ES)
255 G1 (F0X79ES)
255 G1 (F0X87ES)
255 G1 (F0X90EA)
255 G1 (F0X92EA)
255 G1 (F0Y31ES)
255 G1 (F0Z89ES)
255 G1 (F2P86UT)
255 G1 (F2P87UT)
255 G1 (F2P88UA)
255 G1 (F2R83LP)
255 G1 (F7X68ES)
255 G1 (F7X76ES)
255 G1 (F7Y17ES)
255 G1 (H0V10EA)
255 G1 (H0V10EAR)
255 G1 (H0V19EA)
255 G1 (H0V19EAR)
255 G1 (H0V20EA)
255 G1 (H0V20EAR)
255 G1 (H0V21EA)
255 G1 (H0V21EAR)
255 G1 (H0V22EA)
255 G1 (H0V22EAR)
255 G1 (H0V23EA)
255 G1 (H0W03EA)
255 G1 (H0W03EAR)
255 G1 (H0W17EA)
255 G1 (H0W17EAR)
255 G1 (H0W73EA)
255 G1 (H0W73EAR)
255 G1 (H0W74EA)
255 G1 (H6E06EA)
255 G1 (H6E06EAR)
255 G1 (H6E07EA)
255 G1 (H6E07EAR)
255 G1 (H6E08EA)
255 G1 (H6E08EAR)
255 G1 (H6E09EA)
255 G1 (H6E09EAR)
255 G1 (H6E10EA)
255 G1 (H6E11EA)
255 G1 (H6E11EAR)
255 G1 (H6P59EA)
255 G1 (H6P59EAR)
255 G1 (H6P80EA)
255 G1 (H6Q14ES)
255 G1 (H6Q17EA)
255 G1 (H6Q68EA)
255 G1 (H6Q85EA)
255 G1 (H6Q93ES)
255 G1 (H6R05ES)
255 G1 (H6R11EA)
255 G1 (H6R12EA)
255 G1 (H6R13EA)
255 G1 (H6R16EA)
255 G1 (H6R17EA)
255 G1 (H6R18EA)
255 G1 (H6R19EA)
255 G1 (H6R20EA)
255 G1 (H6R21EA)
255 G1 (H6R22EA)
255 G1 (H6R23EA)
255 G1 (H6R24EA)
255 G1 (H6R25EA)
255 G1 (H6R26EA)

سری HP 400
430
431
435
450
455

سری HP 600
630
631
635
636
650
655

سری HP Envy 15-17
Envy 15-1100
Envy 17-1000
Envy 17-1013tx
Envy 17-1050ea
Envy 17-1100
Envy 17-1190ea
Envy 17-1200
Envy 17-2000
Envy 17-2000ef
Envy 17-2001eg
Envy 17-2070nr
Envy 17-2100
Envy 17-2200

سری HP G32
G32

سری HP G42
G42
G42-100
G42-303DX
G42-352TX
G42-361TX
G42-372TX
G42-388TX
G42-398TX
G42t

سری HP G56
G56
G56-100SA
G56-105SA
G56-106EA
G56-106SA
G56-107SA
G56-108SA
G56-130SA

سری HP G62
G62
G62-100
G62-104SA
G62-105SA
G62-106SA
G62-107SA
G62-110ED
G62-110EO
G62-110SA
G62-110SS
G62-112EE
G62-112SO
G62-113SO
G62-120EG
G62-120EL
G62-120SL
G62-120SS
G62-120SW
G62-125EK
G62-130SL
G62-140EL
G62-140ES
G62-140SF
G62-140SS
G62-144DX
G62-149WM
G62-150SF
G62-150SL
G62-165SL
G62-400
G62-450SA
G62-451SA
G62-452SA
G62-456TU
G62-a00
G62-a01SA
G62-a02SA
G62-a03SA
G62-a04SA
G62-a11SE
G62-a12SA
G62-a13SA
G62-a13SE
G62-a14SA
G62-a15EO
G62-a15SA
G62-a16SA
G62-a17SA
G62-a18SA
G62-a19SA
G62-a21SA
G62-a26SA
G62-a27SA
G62-a28SA
G62-a29SA
G62-a30SA
G62-a40SA
G62-a44SA
G62-a50SG
G62-a60SA
G62-b00SA
G62-b09SA
G62-b10SA
G62-b11SA
G62-b12SA
G62-b13EA
G62-b13SA
G62-b15SA
G62-b16EA
G62-b17SA
G62-b18SA
G62-b20SA
G62-b21SA
G62-b23SA
G62-b24SA
G62-b25SA
G62-b27EA
G62-b27SA
G62t

سری HP G72
G72
G72-100
G72-101SA
G72-102SA
G72-105SA
G72-110SA
G72-110SD
G72-120EG
G72-130ED
G72-130SF
G72-150EF
G72-a10SA
G72-a20SA
G72-b01SA
G72-b02SA
G72-b10SA
G72-b15SA
G72-b20SA
G72t

سری HP Pavilion dm4-1000
Pavilion dm4-1000
Pavilion dm4-1050ea
Pavilion dm4-1060sf
Pavilion dm4-1060us
Pavilion dm4-1063cl
Pavilion dm4-1070sf
Pavilion dm4-1100
Pavilion dm4-1100sa
Pavilion dm4-1101ea
Pavilion dm4-1140sa
Pavilion dm4-1150ea
Pavilion dm4-1160us
Pavilion dm4-1162sf
Pavilion dm4-1165dx
Pavilion dm4-1180sf
Pavilion dm4-1200
Pavilion dm4-1265dx
Pavilion dm4-1300
Pavilion dm4-1301sg
Pavilion dm4-1360sf
Pavilion dm4-2000
Pavilion dm4-2100
Pavilion dm4-3000
Pavilion dm4-3100
Pavilion dm4t

سری HP Pavilion dv3
Pavilion dv3-2200
Pavilion dv3-4000
Pavilion dv3-4050ea
Pavilion dv3-4100
Pavilion dv3-4100sa
Pavilion dv3-4200
Pavilion dv3-4300

سری HP Pavilion dv4
Pavilion dv4-4000
Pavilion dv4-4100

سری HP Pavilion dv5
Pavilion dv5-2000
Pavilion dv5-2034la
Pavilion dv5-2045la
Pavilion dv5-2100
Pavilion dv5-2134us
Pavilion dv5-2200
Pavilion dv5-3000

سری HP Pavilion dv6
Pavilion dv6-3000
Pavilion dv6-3032TX
Pavilion dv6-3040sa
Pavilion dv6-3060sa
Pavilion dv6-3065ea
Pavilion dv6-3085ea
Pavilion dv6-3089la
Pavilion dv6-3100
Pavilion dv6-3111sa
Pavilion dv6-3112sa
Pavilion dv6-3118sa
Pavilion dv6-3120sa
Pavilion dv6-3123sa
Pavilion dv6-3125sa
Pavilion dv6-3140sa
Pavilion dv6-3150sa
Pavilion dv6-3163eo
Pavilion dv6-3200
Pavilion dv6-3300
Pavilion dv6-3300sg
Pavilion dv6-3350ef
Pavilion dv6-3351ef
Pavilion dv6-3351sf
Pavilion dv6-3355sf
Pavilion dv6-3362sf
Pavilion dv6-4000
Pavilion dv6-6000
Pavilion dv6-6008eg
Pavilion dv6-6051sf
Pavilion dv6-6091nr
Pavilion dv6-6100
Pavilion dv6-6b00
Pavilion dv6-6c00

سری HP Pavilion dv7
Pavilion dv7-4000
Pavilion dv7-4020sa
Pavilion dv7-4040sa
Pavilion dv7-4050ea
Pavilion dv7-4100
Pavilion dv7-4142eo
Pavilion dv7-4150ea
Pavilion dv7-4180ea
Pavilion dv7-4200
Pavilion dv7-4300
Pavilion dv7-5000
Pavilion dv7-6000
Pavilion dv7-6001sg
Pavilion dv7-6007sg
Pavilion dv7-6008sg
Pavilion dv7-6011sg
Pavilion dv7-6012sg
Pavilion dv7-6013eg
Pavilion dv7-6025eg
Pavilion dv7-6090sf
Pavilion dv7-6097ef
Pavilion dv7-6100
Pavilion dv7-6b00
Pavilion dv7-6c00

سری HP Pavilion g4
Pavilion g4-1000
Pavilion g4-1100
Pavilion g4-1200
Pavilion g4-1300
Pavilion g4-1400
Pavilion g4-2000
Pavilion g4-2100
Pavilion g4-2200
Pavilion g4-2300

سری HP Pavilion g6
Pavilion g6-1000
Pavilion g6-1025sf
Pavilion g6-1046ef
Pavilion g6-1100
Pavilion g6-1200
Pavilion g6-1300
Pavilion g6-1a00
Pavilion g6-1b00
Pavilion g6-1c00
Pavilion g6-1d00
Pavilion g6-2000
Pavilion g6-2100
Pavilion g6-2129so
Pavilion g6-2200
Pavilion g6-2300

سری HP Pavilion g7
Pavilion g7-1000
Pavilion g7-1000eg
Pavilion g7-1000sa
Pavilion g7-1002sg
Pavilion g7-1024eg
Pavilion g7-1025eg
Pavilion g7-1030sf
Pavilion g7-1033eg
Pavilion g7-1033sg
Pavilion g7-1040sf
Pavilion g7-1045ef
Pavilion g7-1045sf
Pavilion g7-1051ef
Pavilion g7-1051sf
Pavilion g7-1053sf
Pavilion g7-1100
Pavilion g7-1200
Pavilion g7-1300
Pavilion g7-2000
Pavilion g7-2100
Pavilion g7-2200
Pavilion g7-2300

Compaq 435
Compaq 436

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

14.4 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 586006-241
HP 586006-321
HP 586006-541
HP 586007-121
HP 586007-141
HP 586007-541
HP 586028-321
HP 593550-001
HP 593553-001
HP 593554-001
HP 593562-001
HP 593662-001
HP 636631-001
HP HSTNN-CB0W
HP HSTNN-CB0X
HP HSTNN-DB0W
HP HSTNN-DB0X
HP HSTNN-F01C
HP HSTNN-F02C
HP HSTNN-I78C
HP HSTNN-I79C
HP HSTNN-I81C
HP HSTNN-I83C
HP HSTNN-I84C
HP HSTNN-IB0N
HP HSTNN-IB0X
HP HSTNN-IB1E
HP HSTNN-LB0W
HP HSTNN -OB0X
HP HSTNN-OB0Y
HP HSTNN-Q47C
HP HSTNN-Q48C
HP HSTNN-Q49C
HP HSTNN-Q50C
HP HSTNN-Q51C
HP HSTNN-Q60C
HP HSTNN-Q61C
HP HSTNN-Q62C
HP HSTNN-Q63C
HP HSTNN-Q64C
HP HSTNN-UB0W
HP HSTNN-YB0X
HP MU06
HP MU09
HP WD548AA
HP WD549AA