۶۱۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

توضیحات

مدل لپ تاپ های سازگار

 • سری HP Pavilion 15-pxxx
  HP Pavilion 15-p005
  HP Pavilion 15-p007
  HP Pavilion 15-p008
  HP Pavilion 15-p009
  HP Pavilion 15-p012
  HP Pavilion 15-p019
  HP Pavilion 15-p020
  HP Pavilion 15-p025
  HP Pavilion 15-p030
  HP Pavilion 15-p031
  HP Pavilion 15-p044
  HP Pavilion 15-p054
  HP Pavilion 15-p058
  HP Pavilion 15-p059
  HP Pavilion 15-p072
  HP Pavilion 15-p103
  HP Pavilion 15-p110
  HP Pavilion 15-p111
  HP Pavilion 15-p125
  HP Pavilion 15-p135
  HP Pavilion 15-p151
  HP Pavilion 15-p163
  HP Pavilion 15-p173
  HP Pavilion 15-p200
  HP Pavilion 15-p202
  HP Pavilion 15-p204
  HP Pavilion 15-p211
  HP Pavilion 15-p226
  HP Pavilion 15-p229
  HP Pavilion 15-p231
  HP Pavilion 15-p233
  HP Pavilion 15-p234
  HP Pavilion 15-p241
  HP Pavilion 15-p243
  HP Pavilion 15-p254
  HP Pavilion 15-p257
  HP Pavilion 15-p258
  HP Pavilion 15-p260
  HP Pavilion 15-p261
  HP Pavilion 15-p289

  سری HP Pavilion 15-x000
  سری HP Pavilion 15-x099

  سری HP Pavilion 17-fxxx
  HP Pavilion 17-f001
  HP Pavilion 17-f002
  HP Pavilion 17-f003
  HP Pavilion 17-f004
  HP Pavilion 17-f005
  HP Pavilion 17-f006
  HP Pavilion 17-f007
  HP Pavilion 17-f008
  HP Pavilion 17-f009
  HP Pavilion 17-f010
  HP Pavilion 17-f011
  HP Pavilion 17-f012
  HP Pavilion 17-f015
  HP Pavilion 17-f018
  HP Pavilion 17-f019
  HP Pavilion 17-f020
  HP Pavilion 17-f022
  HP Pavilion 17-f024
  HP Pavilion 17-f025
  HP Pavilion 17-f027
  HP Pavilion 17-f028
  HP Pavilion 17-f030
  HP Pavilion 17-f031
  HP Pavilion 17-f032
  HP Pavilion 17-f033
  HP Pavilion 17-f034
  HP Pavilion 17-f035
  HP Pavilion 17-f036
  HP Pavilion 17-f037
  HP Pavilion 17-f038
  HP Pavilion 17-f040
  HP Pavilion 17-f041
  HP Pavilion 17-f042
  HP Pavilion 17-f044
  HP Pavilion 17-f045
  HP Pavilion 17-f046
  HP Pavilion 17-f048
  HP Pavilion 17-f049
  HP Pavilion 17-f050
  HP Pavilion 17-f051
  HP Pavilion 17-f052
  HP Pavilion 17-f053
  HP Pavilion 17-f054
  HP Pavilion 17-f055
  HP Pavilion 17-f056
  HP Pavilion 17-f057
  HP Pavilion 17-f058
  HP Pavilion 17-f059
  HP Pavilion 17-f060
  HP Pavilion 17-f061
  HP Pavilion 17-f063
  HP Pavilion 17-f064
  HP Pavilion 17-f065
  HP Pavilion 17-f066
  HP Pavilion 17-f067
  HP Pavilion 17-f068
  HP Pavilion 17-f070
  HP Pavilion 17-f071
  HP Pavilion 17-f072
  HP Pavilion 17-f074
  HP Pavilion 17-f075
  HP Pavilion 17-f076
  HP Pavilion 17-f077
  HP Pavilion 17-f078
  HP Pavilion 17-f079
  HP Pavilion 17-f080
  HP Pavilion 17-f081
  HP Pavilion 17-f082
  HP Pavilion 17-f083
  HP Pavilion 17-f084
  HP Pavilion 17-f085
  HP Pavilion 17-f086
  HP Pavilion 17-f087
  HP Pavilion 17-f088
  HP Pavilion 17-f089
  HP Pavilion 17-f090
  HP Pavilion 17-f091
  HP Pavilion 17-f092
  HP Pavilion 17-f093
  HP Pavilion 17-f094
  HP Pavilion 17-f100
  HP Pavilion 17-f101
  HP Pavilion 17-f102
  HP Pavilion 17-f103
  HP Pavilion 17-f104
  HP Pavilion 17-f105
  HP Pavilion 17-f106
  HP Pavilion 17-f107
  HP Pavilion 17-f108
  HP Pavilion 17-f110
  HP Pavilion 17-f111
  HP Pavilion 17-f113
  HP Pavilion 17-f114
  HP Pavilion 17-f115
  HP Pavilion 17-f118
  HP Pavilion 17-f120
  HP Pavilion 17-f121
  HP Pavilion 17-f123
  HP Pavilion 17-f124
  HP Pavilion 17-f125
  HP Pavilion 17-f126
  HP Pavilion 17-f128
  HP Pavilion 17-f132
  HP Pavilion 17-f134
  HP Pavilion 17-f135
  HP Pavilion 17-f136
  HP Pavilion 17-f137
  HP Pavilion 17-f138
  HP Pavilion 17-f139
  HP Pavilion 17-f140
  HP Pavilion 17-f141
  HP Pavilion 17-f142
  HP Pavilion 17-f143
  HP Pavilion 17-f144
  HP Pavilion 17-f145
  HP Pavilion 17-f147
  HP Pavilion 17-f148
  HP Pavilion 17-f150
  HP Pavilion 17-f151
  HP Pavilion 17-f152
  HP Pavilion 17-f153
  HP Pavilion 17-f154
  HP Pavilion 17-f155
  HP Pavilion 17-f156
  HP Pavilion 17-f157
  HP Pavilion 17-f158
  HP Pavilion 17-f159
  HP Pavilion 17-f160
  HP Pavilion 17-f163
  HP Pavilion 17-f164
  HP Pavilion 17-f165
  HP Pavilion 17-f166
  HP Pavilion 17-f168
  HP Pavilion 17-f169
  HP Pavilion 17-f170
  HP Pavilion 17-f171
  HP Pavilion 17-f173
  HP Pavilion 17-f174
  HP Pavilion 17-f175
  HP Pavilion 17-f176
  HP Pavilion 17-f177
  HP Pavilion 17-f178
  HP Pavilion 17-f179
  HP Pavilion 17-f181
  HP Pavilion 17-f182
  HP Pavilion 17-f184
  HP Pavilion 17-f186
  HP Pavilion 17-f187
  HP Pavilion 17-f188
  HP Pavilion 17-f190
  HP Pavilion 17-f191
  HP Pavilion 17-f192
  HP Pavilion 17-f193
  HP Pavilion 17-f194
  HP Pavilion 17-f197
  HP Pavilion 17-f198
  HP Pavilion 17-f203
  HP Pavilion 17-f205
  HP Pavilion 17-f217
  HP Pavilion 17-f219
  HP Pavilion 17-f220
  HP Pavilion 17-f224
  HP Pavilion 17-f226
  HP Pavilion 17-f231
  HP Pavilion 17-f232
  HP Pavilion 17-f233
  HP Pavilion 17-f235
  HP Pavilion 17-f237
  HP Pavilion 17-f242
  HP Pavilion 17-f245
  HP Pavilion 17-f254
  HP Pavilion 17-f263
  HP Pavilion 17-f265
  HP Pavilion 17-f290

  سری HP Pavilion 17-x000
  سری HP Pavilion 17-x099

  HP Pavilion 17t-f000
  HP Pavilion 17t-f100
  HP Pavilion 17t-f200

  HP ProBook 440 G2
  HP ProBook 445 G2

  HP ProBook 450 G2
  HP ProBook 450 G2 (J4S13EA)
  HP ProBook 450 G2 (J4S59EA)
  HP ProBook 450 G2 (J4S72EA)
  HP ProBook 450 G2 (J4S75EA)
  HP ProBook 450 G2 (J4S99EA)
  HP ProBook 450 G2 (K7J64ES)
  HP ProBook 450 G2 (K7J65ES)
  HP ProBook 450 G2 (K9K29EA)
  HP ProBook 450 G2 (L3Q24EA)
  HP ProBook 450 G2 (L3Q25EA)
  HP ProBook 450 G2 (L3Q26EA)
  HP ProBook 450 G2 (L3Q27EA)
  HP ProBook 450 G2 (L7Z60ES)
  HP ProBook 450 G2 (L8A08EA)
  HP ProBook 450 G2 (L8B24ES)
  HP ProBook 450 G2 (N0Z41EA)
  HP ProBook 450 G2 (N0Z42EA)

  HP ProBook 455 G2
  HP ProBook 455 G2 (G6V93EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V94EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V95EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V96EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V97EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V98EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6V99EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W37EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W38EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W39EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W40EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W41EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W42EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W43EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W44EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W45EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W46EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W47EA)
  HP ProBook 455 G2 (G6W48EA)
  HP ProBook 455 G2 (J1T93AA)
  HP ProBook 455 G2 (J2M11LT)
  HP ProBook 455 G2 (J4T06ES)
  HP ProBook 455 G2 (J5N96UT)
  HP ProBook 455 G2 (J5P29UT)
  HP ProBook 455 G2 (J5P30UT)
  HP ProBook 455 G2 (J5P31UT)

پارت نامبر های سازگار

 • HP 756479-421
  HP 756481-241
  HP 756743-001
  HP 756745-001
  HP 756746-001
  HP HSTNN-C79C
  HP HSTNN-C80C
  HP HSTNN-C81C
  HP HSTNN-C82C
  HP HSTNN-DB6I
  HP HSTNN-DB6K
  HP HSTNN-DB6L
  HP HSTNN-LB6J
  HP HSTNN-LB6K
  HP HSTNN-UB6J
  HP V104
  HP VI04

توضیحات تکمیلی

مدل لپ تاپ های سازگار

سری HP Pavilion 15-pxxx
HP Pavilion 15-p005
HP Pavilion 15-p007
HP Pavilion 15-p008
HP Pavilion 15-p009
HP Pavilion 15-p012
HP Pavilion 15-p019
HP Pavilion 15-p020
HP Pavilion 15-p025
HP Pavilion 15-p030
HP Pavilion 15-p031
HP Pavilion 15-p044
HP Pavilion 15-p054
HP Pavilion 15-p058
HP Pavilion 15-p059
HP Pavilion 15-p072
HP Pavilion 15-p103
HP Pavilion 15-p110
HP Pavilion 15-p111
HP Pavilion 15-p125
HP Pavilion 15-p135
HP Pavilion 15-p151
HP Pavilion 15-p163
HP Pavilion 15-p173
HP Pavilion 15-p200
HP Pavilion 15-p202
HP Pavilion 15-p204
HP Pavilion 15-p211
HP Pavilion 15-p226
HP Pavilion 15-p229
HP Pavilion 15-p231
HP Pavilion 15-p233
HP Pavilion 15-p234
HP Pavilion 15-p241
HP Pavilion 15-p243
HP Pavilion 15-p254
HP Pavilion 15-p257
HP Pavilion 15-p258
HP Pavilion 15-p260
HP Pavilion 15-p261
HP Pavilion 15-p289

سری HP Pavilion 15-x000
سری HP Pavilion 15-x099

سری HP Pavilion 17-fxxx
HP Pavilion 17-f001
HP Pavilion 17-f002
HP Pavilion 17-f003
HP Pavilion 17-f004
HP Pavilion 17-f005
HP Pavilion 17-f006
HP Pavilion 17-f007
HP Pavilion 17-f008
HP Pavilion 17-f009
HP Pavilion 17-f010
HP Pavilion 17-f011
HP Pavilion 17-f012
HP Pavilion 17-f015
HP Pavilion 17-f018
HP Pavilion 17-f019
HP Pavilion 17-f020
HP Pavilion 17-f022
HP Pavilion 17-f024
HP Pavilion 17-f025
HP Pavilion 17-f027
HP Pavilion 17-f028
HP Pavilion 17-f030
HP Pavilion 17-f031
HP Pavilion 17-f032
HP Pavilion 17-f033
HP Pavilion 17-f034
HP Pavilion 17-f035
HP Pavilion 17-f036
HP Pavilion 17-f037
HP Pavilion 17-f038
HP Pavilion 17-f040
HP Pavilion 17-f041
HP Pavilion 17-f042
HP Pavilion 17-f044
HP Pavilion 17-f045
HP Pavilion 17-f046
HP Pavilion 17-f048
HP Pavilion 17-f049
HP Pavilion 17-f050
HP Pavilion 17-f051
HP Pavilion 17-f052
HP Pavilion 17-f053
HP Pavilion 17-f054
HP Pavilion 17-f055
HP Pavilion 17-f056
HP Pavilion 17-f057
HP Pavilion 17-f058
HP Pavilion 17-f059
HP Pavilion 17-f060
HP Pavilion 17-f061
HP Pavilion 17-f063
HP Pavilion 17-f064
HP Pavilion 17-f065
HP Pavilion 17-f066
HP Pavilion 17-f067
HP Pavilion 17-f068
HP Pavilion 17-f070
HP Pavilion 17-f071
HP Pavilion 17-f072
HP Pavilion 17-f074
HP Pavilion 17-f075
HP Pavilion 17-f076
HP Pavilion 17-f077
HP Pavilion 17-f078
HP Pavilion 17-f079
HP Pavilion 17-f080
HP Pavilion 17-f081
HP Pavilion 17-f082
HP Pavilion 17-f083
HP Pavilion 17-f084
HP Pavilion 17-f085
HP Pavilion 17-f086
HP Pavilion 17-f087
HP Pavilion 17-f088
HP Pavilion 17-f089
HP Pavilion 17-f090
HP Pavilion 17-f091
HP Pavilion 17-f092
HP Pavilion 17-f093
HP Pavilion 17-f094
HP Pavilion 17-f100
HP Pavilion 17-f101
HP Pavilion 17-f102
HP Pavilion 17-f103
HP Pavilion 17-f104
HP Pavilion 17-f105
HP Pavilion 17-f106
HP Pavilion 17-f107
HP Pavilion 17-f108
HP Pavilion 17-f110
HP Pavilion 17-f111
HP Pavilion 17-f113
HP Pavilion 17-f114
HP Pavilion 17-f115
HP Pavilion 17-f118
HP Pavilion 17-f120
HP Pavilion 17-f121
HP Pavilion 17-f123
HP Pavilion 17-f124
HP Pavilion 17-f125
HP Pavilion 17-f126
HP Pavilion 17-f128
HP Pavilion 17-f132
HP Pavilion 17-f134
HP Pavilion 17-f135
HP Pavilion 17-f136
HP Pavilion 17-f137
HP Pavilion 17-f138
HP Pavilion 17-f139
HP Pavilion 17-f140
HP Pavilion 17-f141
HP Pavilion 17-f142
HP Pavilion 17-f143
HP Pavilion 17-f144
HP Pavilion 17-f145
HP Pavilion 17-f147
HP Pavilion 17-f148
HP Pavilion 17-f150
HP Pavilion 17-f151
HP Pavilion 17-f152
HP Pavilion 17-f153
HP Pavilion 17-f154
HP Pavilion 17-f155
HP Pavilion 17-f156
HP Pavilion 17-f157
HP Pavilion 17-f158
HP Pavilion 17-f159
HP Pavilion 17-f160
HP Pavilion 17-f163
HP Pavilion 17-f164
HP Pavilion 17-f165
HP Pavilion 17-f166
HP Pavilion 17-f168
HP Pavilion 17-f169
HP Pavilion 17-f170
HP Pavilion 17-f171
HP Pavilion 17-f173
HP Pavilion 17-f174
HP Pavilion 17-f175
HP Pavilion 17-f176
HP Pavilion 17-f177
HP Pavilion 17-f178
HP Pavilion 17-f179
HP Pavilion 17-f181
HP Pavilion 17-f182
HP Pavilion 17-f184
HP Pavilion 17-f186
HP Pavilion 17-f187
HP Pavilion 17-f188
HP Pavilion 17-f190
HP Pavilion 17-f191
HP Pavilion 17-f192
HP Pavilion 17-f193
HP Pavilion 17-f194
HP Pavilion 17-f197
HP Pavilion 17-f198
HP Pavilion 17-f203
HP Pavilion 17-f205
HP Pavilion 17-f217
HP Pavilion 17-f219
HP Pavilion 17-f220
HP Pavilion 17-f224
HP Pavilion 17-f226
HP Pavilion 17-f231
HP Pavilion 17-f232
HP Pavilion 17-f233
HP Pavilion 17-f235
HP Pavilion 17-f237
HP Pavilion 17-f242
HP Pavilion 17-f245
HP Pavilion 17-f254
HP Pavilion 17-f263
HP Pavilion 17-f265
HP Pavilion 17-f290

سری HP Pavilion 17-x000
سری HP Pavilion 17-x099

HP Pavilion 17t-f000
HP Pavilion 17t-f100
HP Pavilion 17t-f200

HP ProBook 440 G2
HP ProBook 445 G2

HP ProBook 450 G2
HP ProBook 450 G2 (J4S13EA)
HP ProBook 450 G2 (J4S59EA)
HP ProBook 450 G2 (J4S72EA)
HP ProBook 450 G2 (J4S75EA)
HP ProBook 450 G2 (J4S99EA)
HP ProBook 450 G2 (K7J64ES)
HP ProBook 450 G2 (K7J65ES)
HP ProBook 450 G2 (K9K29EA)
HP ProBook 450 G2 (L3Q24EA)
HP ProBook 450 G2 (L3Q25EA)
HP ProBook 450 G2 (L3Q26EA)
HP ProBook 450 G2 (L3Q27EA)
HP ProBook 450 G2 (L7Z60ES)
HP ProBook 450 G2 (L8A08EA)
HP ProBook 450 G2 (L8B24ES)
HP ProBook 450 G2 (N0Z41EA)
HP ProBook 450 G2 (N0Z42EA)

HP ProBook 455 G2
HP ProBook 455 G2 (G6V93EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V94EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V95EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V96EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V97EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V98EA)
HP ProBook 455 G2 (G6V99EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W37EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W38EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W39EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W40EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W41EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W42EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W43EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W44EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W45EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W46EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W47EA)
HP ProBook 455 G2 (G6W48EA)
HP ProBook 455 G2 (J1T93AA)
HP ProBook 455 G2 (J2M11LT)
HP ProBook 455 G2 (J4T06ES)
HP ProBook 455 G2 (J5N96UT)
HP ProBook 455 G2 (J5P29UT)
HP ProBook 455 G2 (J5P30UT)
HP ProBook 455 G2 (J5P31UT)

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

15 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 756479-421
HP 756481-241
HP 756743-001
HP 756745-001
HP 756746-001
HP HSTNN-C79C
HP HSTNN-C80C
HP HSTNN-C81C
HP HSTNN-C82C
HP HSTNN-DB6I
HP HSTNN-DB6K
HP HSTNN-DB6L
HP HSTNN-LB6J
HP HSTNN-LB6K
HP HSTNN-UB6J
HP V104
HP VI04

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باتری لپ تاپ اچ پی مدل HP V104”