اینها تنظیمات کم استفاده ای هستند که به نظر ارزش ایجاد UI خاصی را ندارند.

برای تنظیم این موارد می توانی به صورت دستی به پوشه PSP/SYSTEM/ppsspp.ini در memstick بروی.

خط های زیر را به دقت کپی و پیست کن:

[Recent]
MaxRecent = 0   # will remove the Recent tab