تصویرمدل دستگاهاطلاعات بیشترچندکارگینوع رنگشبکه سیمیشبکه بی سیمپرینت پشت و رومیانگین حجم کاری ماهانه (برگ)حجم کارتریج (برگ)
تصویرمدل دستگاهمشخصات فنینقد و بررسینوع کاربرد