تماس بگیرید و از اطلاعات طرح بیشتر مطلع شوید.


در این طرح به ازای خرید هر پرینتر, یک کارت شارژ کارتریج رایگان در استان اصفهان دریافت خواهید کرد.

شما این کارت را می توانید برای کارتریج پرینتری که خریداری کرده اید کنار گذاشته یا در همان لحظه برای شارژ کارتریج های مشابه خود استفاده نمایید.

دقت داشته باشید که هر کارت تنها یک بار قابل استفاده بوده و  تحویل کارت برای دریافت خدمات رایگان الزامی خواهد بود. در نتیجه در صورتی که به هر دلیل کارت مورد نظر همراه  شما نباشد, شارژ رایگان کارتریج منتفی شده و هزینه خدمات دریافت خواهد شد.

پرینتر و کارتریج های شامل این طرح در دو فهرست زیر قرار گرفته که می توانید برای اطلاعات بیشتر آنها را مطالعه کنید.

تصویرمدل دستگاهاطلاعات بیشترنوع کاربردچندکارگی
HP LaserJet P1102مشاهدهشخصیتک کاره
HP LaserJet P1102wمشاهدهشخصی/اداریتک کاره
HP LaserJet MFP M125aمشاهدهشخصیسه کاره
HP LaserJet MFP M125nwمشاهدهشخصی/اداریسه کاره
HP LaserJet MFP M127fnمشاهدهشخصی/اداریچهارکاره
HP LaserJet MFP M127fwمشاهدهشخصی/اداریچهارکاره
HP LaserJet MFP M225dnمشاهدهاداریچهارکاره
HP LaserJet MFP M225dwمشاهدهاداریچهارکاره
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402dnمشاهدهاداریتک کاره
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402nمشاهدهاداریتک کاره
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402dمشاهدهاداریتک کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M426fdwHP LaserJet Pro MFP M426fdwمشاهدهاداریچهارکاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M426fdwHP LaserJet Pro MFP M426fdnمشاهدهاداریچهارکاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M12a-wHP LaserJet Pro M12aمشاهدهشخصی/اداریتک کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M12a-wHP LaserJet Pro M12wمشاهدهشخصی/اداریتک کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130aHP LaserJet Pro MFP M130aمشاهدهشخصی/اداریسه کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130fwHP LaserJet Pro MFP M130fwمشاهدهشخصی/اداریچهارکاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130fnHP LaserJet Pro MFP M130fnمشاهدهشخصی/اداریچهارکاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M26aHP LaserJet Pro MFP M26aمشاهدهشخصی/اداریسه کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M26nwHP LaserJet Pro MFP M26nwمشاهدهشخصی/اداریسه کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M102aLaserJet Pro M102aمشاهدهشخصی/اداریتک کاره
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M102wLaserJet Pro M102wمشاهدهشخصی/اداریتک کاره
مدل کارتریجفناوریرنگمواد مصرفیتعداد کارتریجتعداد پرینتشماره فنیدستگاه های سازگار
17Aلیزریمشکیتونر11600 برگ مشکیCF217AHP LaserJet Pro M102
HP LaserJet Pro MFP M130
85Aلیزریمشکیتونر11600 برگ مشکیCE285AHP LaserJet Pro M1132
HP LaserJet Pro M1212
HP LaserJet Pro M1214
HP LaserJet Pro M1217
HP LaserJet Pro P1100
HP LaserJet Pro P1102
HP LaserJet Pro P1104
79Aلیزریمشکیتونر116000 برگ مشکیCF279AHP LaserJet Pro M12
HP LaserJet Pro MFP M26
83Aلیزریمشکیتونر11500 برگ مشکیCF283AHP LaserJet Pro M201
HP LaserJet Pro MFP M125
HP LaserJet Pro MFP M127
HP LaserJet Pro MFP M225
26Aلیزریمشکیتونر13100 برگ مشکیCF226AHP LaserJet Pro M402
HP LaserJet Pro MFP M426